Graduate Program

روابط بین الملل

معرفی رشته‌های دورۀ ماستری

دورۀ ماستری مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در حال حاضر متمرکز بر رشتۀ روابط بین‌الملل است و در این رشته، به‌عنوان قطب علمی در کشور شناخته شده است. علاوه بر رشتۀ مذکور، تلاش برای کسب جواز در رشته‌های حقوق بین‌الملل و تحلیل سیاست خارجی جریان دارد. مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان با رویکرد تخصص‌گرایی به علم و تلاش برای ارتقاء سطح دانش در افغانستان، با شعار «تحول دانش، تحول افغانستان» در پی آن است که برنامه‌های ماستری را در رشته‌های دارای اولویت برای کشور ایجاد نماید.

روابط بین الملل

معرفی رشتۀ روابط بین‌الملل

برنامۀ ماستری رشته روابط بین‌الملل که با در نظرگرفتن لایحه‌های وزارت تحصیلات عالی و امکانات موجود پوهنتون‌ها تهیه گردیده، دارای مشخصاتی به شرح زیر می باشد:

۱-درس‌های این رشته به صورت اجباری، عمومی و تخصصی ارائه می‌گردد؛

۲-در این برنامه سعی شده است اولاً به کلیه محصلان دانش و آگاهی مشترک و در عین حال وسیعتری در مسائل مورد نظر داده شود. درس های اجباری با همین فکر تعیین گشته اند. ثانیا درس های اختیاری نیز از آنچنان ماهیتی برخوردارند که محصلان با انتخاب مجموعه درس های معین می توانند در بخش مورد نظر خود تخصص بیابند. برای رسیدن به این مهم درس های اختیاری در چهار بخش طبقه بندی شده اند، هرمحصل می تواند کریدت های اختیاری مورد نیاز خویش را از میان درس های پیشنهادی یک بخش معین انتخاب نماید.

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

هدف
محتوای آموزشی و تحقیقاتی
طول دوره
کریدت های درسی

هدف از آموزش دوره ماستری روابط بین الملل بالابردن کیفیت و کارآئی محصلان این دوره و نیز فراهم کردن امکانات تحقیق درزمینه مسائل مربوط به روابط بین الملل و تربیت افراد کارآمد برای وزارت خانه ها (بویژه وزارت امور خارجه) می باشد. ماستری این رشته با کاردانی و مهارت علمی که کسب خواهد کرد باید قادر باشد به خوبی به تعلیم و تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل بین المللی در ابعاد مختلف بپردازد.

محتوای آموزشی و تحقیقاتی این دوره مجموعه ای از مطالب نظری است که مهارت و کارآئی در رشته روابط بین الملل را تأمین می کند و این مهم مستلزم آنست که اولاً تا حد مقدور مطالب و مباحث عمده و اساسی به صورت آموزشی و تحقیقاتی مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً آموزش در این دوره از عمق و تنوع بیشتری برخوردار باشد به طوریکه ضمن جلوگیری از پراکنده خوانی (انتخاب درس های متعدد) بتوان با تعلیم و تحقیق در حوزه ای به نوآوری و ابتکار میدان داد.

بر اساس لایحه آموزشی دوره ماستری مصوب وزارت تحصیلات عالی عبارت از حداکثر مدتی است که محصل باید درس های تعیین شده در این دوره را (با پایان نامه) براساس مقررات مربوط به پایان برساند. دورۀ ماستری رشته روابط بین الملل حداکثر 3 سال است.

برنامه آموزشی ماستری رشته روابط بین‌الملل کلاً شامل 37 کریدت است که شامل 31 کریدت درس اصلی و اختصاصی و 6 کریدت رساله می باشد.

الف:
در تنظیم درس‌های اختصاصی سعی بر آن است که به محصلان امکان تخصص در زمینه بخصوصی داده شود و در عین حال قادر باشند اطلاعات کافی در سایر زمینه ها کسب نمایند. برای دست یافتن به این هدف از مجموع 31 کریدت درس‌های اختصاصی تعداد 19 کریدت اجباری و 12 کریدت اختیاری منظورشده است و 6 کریدت تیزیس یا رساله؛

ب:
از آنجایی که آگاهی محصلان از مسائل مربوط به روابط بین الملل حائز اهمیت است و هم چنین به منظور استفاده از دانش تخصصی صاحب نظران و اساتید عالیقدر (داخلی و خارجی) در دورۀ ماستری روابط بین الملل اجازه داده می شود که هر پوهنځی با توجه به امکانات موجود در هرسمستر حد اکثر یک درس 2 کریدتی جدید به صورت انتخابی (درس آزاد) ارائه دهند. این نوع درس ها نبایستی بیشتر از دو سمستر ارائه گردد و هر محصل در کل دوره فوق لیسانس می تواند حداکثر دو درس 2 کریدت درس آزاد (یعنی مجموعا 4 کریدت) اختیار نماید. (کریدت های درس‌های مزبور بخشی از ده کریدت اختیاری
محسوب می شوند).

ج:
آن گروه از محصلان پذیرفته شده در دورۀ ماستری روابط بین الملل که در دوره لیسانس درس ثقافت اسلامی را نگذرانده اند بایستی این درس را که 2 کریدت می باشد علاوه بر 31 کریدت دوره ماستری بگذرانند.

تتبع و تحقیق:

تتبع و تحقیق در دورۀ ماستری در زمینه رساله انجام می گیرد و رساله دارای 6 کریدت می باشد.علاوه بر تیزیس یا رساله محصل موظف خواهد بود که در هر درس یک گزارش تحقیقی در همان موضوع درس ارائه دهد.

درس‌های پیش شرط:

محصلانی که دورۀ لیسانس خود را در سایر رشته های غیر از «علوم سیاسی» و «روابط بین‌الملل» گذرانده اند، پس از اخذ مجوز ادامۀ تحصیل در دورۀ ماستری رشتۀ روابط بین الملل از شورای علمی مؤسسه و سپری نمودن موفقانۀ مصاحبه های اختصاصی، باید قبل از اخذ کریدت های دورۀ ماستری، درس های زیر را مطابق به برنامه ریزی درسی دورۀ لیسانس به عنوان پیش شرط بگذرانند.