رهنمود ثبت‌نام در دورۀ لیسانس

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان برای پذیرش دانشجو، هر سال دو بار در بهار و خزان و در دو تایم روزانه و شبانه، کانکور اختصاصی برگزار می‌نماید. آن عده از جوانان مستعد کشور که صنف دوازده را موفقانه به اتمام رسانیده و سند دوازده آن مورد تأیید وزارت محترم معارف قرار گرفته باشد، می‌‎توانند در کانکور دانشگاه/پوهنتون افغانستان شرکت و در صورت موفقیت در کانکور و بعد از سپری‌نمودن مصاحبه ادامه تحصیل دهند.

 

شرایط پذیرش

۱- تکمیل فورم دانشگاه و فورم ادارۀ ملی امتحانات؛

۲- شهادت‌نامه و یا نمرات ۳ ساله و در غیر آن، تأییدی مکتب؛

۳- کاپی تذکره؛

۴- چهار قطعه عکس 3×4 با پس‌زمینۀ سفید.

شیوۀ پرداخت فیس

فیس کانکور فیس در هر سمستر فیس در هر سمستر بعد از تخفیف قسط اول قسط دوم قسط سوم هزینۀ مونوگراف
۱۰۰۰ افغانی (۱۸۰۰۰ هجده هزار افغانی) (۱۴۴۰۰ افغانی برای آقایان) و (۱۰۸۰۰ افغانی برای بانوان) ۵۰% از کل فیس در آغاز سمستر ۲۵% از کل فیس قبل از آغاز امتحان ٪۲۰ ۲۵% از کل فیس قبل از آغاز امتحان نهایی سمستر ۱۴۰۰۰ چهارده هزار افغانی