دورۀ آموزش TOEFL

دورۀ سه ماهۀ TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) برای آمادگی TOEFL با توجه به اینکه اکثر ادارات خارجی و یا پوهنتون‌های خارجی خواهان مدرک TOEFL در زبان انگلیسی از سوی محصل و متقاضیان خود می‌باشند در این دانشگاه/پوهنتون دورۀ آمادگی TOEFL برگزار می‌شود تا داوطلبان آن بتوانند امتحان TOEFL را با موفقیت سپری نمایند.

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران، سیاستگزاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.