حقوق

دانشجویانی‌که رشته‌ی حقوق را فرا می‌گیرند، می‌توانند از مناسبات قدرت و چگونگی ارتباط نهادهای داخلی سر دربیاورند. هم چنان می توانند نوعیت نظام سیاسی را با توجه به قانون اساسی بفهمند و از حقوق و امتیازات خودشان نسبت به دولت و از دولت نسبت به خودشان آگاهی به‌دست آورند. هم‌چنان می‌توانند در نهادهای عدلی و قضایی به کشورشان خدمت نمایند. موارد قابل مطالعه در این رشته این‌ها اند:

موضوعات مهم که به آنها خواهیم پرداخت.

 • نظریه های حقوقی
 • مکاتب حقوقی
 • قانون اساسی
 • حقوق مدنی
 • حقوق بشر
 • حقوق جزا
 • حقوق خانواده
 • حقوق محیط زیست
 • حقوق کار
 • حقوق تجارت
 • حقوق اداری و حقوق اسلامی

چرا دانشگاه افغانستان؟

موسسه تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم گیران،سیاستگزاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور ازطریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.

کسب جایگاه محوری برای موسسه تحصیلات عالی افغانستان در راستای تربیت کادرهای متخصص ار طریق ارایه خدمات اکادمیک برای اتباع کشور،از اهداف درازمدت این نهاد است.

موسسه تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم گیران، سیاستگزاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور ازطریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.