زم زم پوهنتون دا ځل د يو بې ساري تخفيف له مخې په درې ګونو پوهنځيو کې محصلان مني.