مراحل تبدیل تیزس به کتاب

مقدمه
معمولاًً معتبرترین کار پژوهشی که هر دانشجو در طول دورۀ تحصیلی خود انجام می‌دهد، نگارش تیزس است و نگارش تیزس و دفاع از آن، نشان‌دهندۀ تخصص دانشجو در رشته‌ای که درس خوانده است، بسیاری از دانشجویان برای نوشتن تیزس زحمت زیادی می‌کشند و از آن‌جا که در افغانستان با توجه به کمبود منابع بومی آثار کمی چاپ شده است، این دانشجویان می‌توانند تیزس خود را طبق معیارهایی به کتاب تبدیل کرده و چاپ کنند. در این نوشتار سعی ما بر این است که تا حدی مراحل تبدیل تیزس به کتاب را تشریح کنیم:
مسائل عملیاتی
نویسندۀ تیزس برای تبدیل نوشتۀ خود به کتاب مراحل زیر را به ترتیب انجام دهد:
۱- نام تیزس مطابق اصول عنوان‌نویسی کتاب اصلاح شود.
۲- صفحات ابتدایی (سپاسگزاری، اهدا، تعهدنامه و سایر موارد) حذف گردند.
۳ .طرح مسألۀ تیزس در قالب مقدمه تغییر کند، یعنی الف) بیان مسأله، ب) هدف، ج) اهمیت موضوع، د( سؤال و فرضیۀ اصلی، و) چارچوب نظری، ه) روش تحقیق و ط) سپاسگزاری.
۴- باقی بخش‌های طرح تحقیق حذف شوند.
۵- فصل چارچوب نظری حذف شود، اما کاربست آن در مقدمه اضافه شود.
۶-تمامی عنوان‌های کلان و فرعی به شیوه کتاب اصلاح شوند.
۷- هر فصل کتاب (به استثنای مقدمه و نتیجه‌گیری) یک مقدمه و نتیجه داشته باشند.

۸- تمامی اصطلاحات و کلماتی که معادل لاتین دارند در پاورقی ذکر شوند.
۹- مأخذات کتاب به صورت درون‌متنی (APA ) باشد.
۱۰- برای همۀ جدول‌ها و آمارها (در صورتی که از جایی دیگر استفاده شده باشد) منبع داده شود؛
۱۱- اصطلاحات و نام‌های خاص برای بار اول به صورت کامل و در درون گیومه آورده شود؛
۱۲- نقل قول‌های مستقیم به صورت ایتالیک بیایند؛
۱۳- متن کتاب در قالب ۴A‌ با اندازه خط ۱۴ و فونت BZar ‌‌‌ بیاید؛ اما عنوان‌های اصلی با اندازه فونت ۱۸ بولد، عنوان فرعی ۱ با اندازه فونت ۱۶ بولد، عنوان فرعی 2 به اندازۀ فونت ۱۴ بولد باشد؛ در صورتی که عنوان‌های فرعی 3 وجود داشته باشد به صورت ایتالیک نوشته شوند؛
۱۳- تیزس‌هایی که به شیوۀ روش تحقیق علّی (با فرضیه‌های رقیب) نوشته شده‌اند در تبدیل تیزس به کتاب فصل‌های مربوط به فرضیه‌های رقیب حذف شوند.
مواردی که نباید انجام شوند:
۱- در کتاب پیشگفتار نیاز نیست؛
۲- کتاب به صورت ابتدایی و فایل ورد ساده و بدون صفحه‌آرایی به مرکز تحقیقات ارسال شود؛
۳- فرضیه‌های رقیب (در صورتی که باشد) حذف شوند.
یادداشت: موارد جزئی که در این رهنمود نیامده است در صورت مبهم بودن آن با همکاران بخش تحقیقات مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان مشورت صورت بگیرد.
فرمت تبدیل پایان نامه به کتاب مرکز تحقیقات‌ علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در جلسه ۱۰۴ مورخ ۰۵ /۱۱ /۱۳۹۸توسط کمیتۀ‌ تحقیقات علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی رسماً تایید و تصویب شد.

برای معلومات بیشتر روی دکمه کلیک نماید.