شیوۀ استخراج و نگارش مقاله از تیزس

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان به‌منظور ارتقای ظرفیت دانشجویان ماستری تصمیم بر این گرفته است که تمامی محصلین ماستری برای اینکه از تیزس خود دفاع نمایند، مؤظف هستند که یک مقالۀ علمی- پژوهشی را در یکی از نشریات معتبر علمی-پژوهشی کشور به چاپ برسانند. ده نمره از مجموع نمرۀ دفاع، منوط به ارائۀ سندی مبنی بر پذیرش مقاله در نشریات علمی-پژوهشی می‌باشد.
نشریات علمی-پژوهشی
منظور از نشریات علمی-پژوهشی، آن دسته از فصل‌نامه‌ها و ویژه‌نامه‌های تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و یا به‌صورت کل، علوم اجتماعی است که هدف آن ارتقای دانش و تولید علم از طریق تحقیق در کشور می‌باشد. برای نمونه می‌توان از فصل‌نامۀ دیپلوماسی و مطالعات بین‌المللی مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان، فصل‌نامۀ مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه، و فصل‌نامۀ کاتبِ پوهنتون کاتب نام برد. اعتبار فصل‌نامۀ علمی باید برای مرکز تحقیقات مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان محرز باشد. چاپ مقاله در نشریات غیرتخصصی و یا دارای شهرت علمی پائین مورد قبول مؤسسۀ تحصیلات عالی نمی‌باشد. چاپ مقاله در نشریات علمی-پژوهشی خارج کشور نیز مورد قبول مرکز تحقیقات مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان است.
نمرۀ مقاله
حداکثر نمره‌هایی که در جلسۀ دفاع توسط اعضاء هیات داوری برای محصل تعیین می‌شود ۹۰ از ۱۰۰ می‌باشد. ده نمره از ۱۰۰ نمرۀ تیزس محصلین مقطع ماستری به مقاله اختصاص دارد که پس از ارائۀ مدارک مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه و با نظر مرکز تحقیقات محاسبه می‌شود.
مهلت ارائۀ مقاله
جهت تخصیص نمره به مقاله، محصل مؤظف است قبل از دفاع به ارائۀ مدارک و مستندات مربوط به نسخۀ نگارش‌شدۀ مقاله، مکتوب پذیرش یا متن چاپ‌شدۀ مقاله و اخذ تأیید استادان راهنما فرم را به مرکز تحقیقات آورده و نمرۀ خود را اخذ نماید.
ثبت نمرۀ مقاله
پس از مشخص‌شدن وضعیت مقاله (ارائۀ مدارک مربوط به نگارش، پذیرش یا چاپ مقاله) فرم تعیین ارزش مقاله از طرف بخش تحقیقات، نمرۀ مربوط به مقالۀ ارائه‌شده با توجه به اصول علمی مقاله (مجموع نمرۀ دفاع و مقاله) در فرم مربوطه درج می‌گردد.
ارائۀ یک نسخه از فایل مقاله به صورت word به بخش تحقیقات مؤسسۀ تحصیلات عالی الزامی است.

شیوۀ استخراج مقاله از پایان‌نامه
گردآوری عصارۀ کلی یکی از بخش‌های تیزس در ۱۵ الی ۲۵ صفحه با ساختار زیر باید انجام شود:
– عنوان مقاله، چکیده، کلید واژه‌ها، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه‌گیری، فهرست منابع مورد استفاده؛
– مقالۀ استخراجی باید مطابق با عنوان تیزس دانشجویان باشد. یعنی باید به سؤالات و فرضیه‌هایی که در پایان نامه به آن اشاره شده است درمقاله نیز به آن پرداخته شود؛
۱- عنوان مقاله: عنوان مقاله، همان عنوان تیزس یا عنوان یکی از فصل‌های تیزس می‌باشد؛
۲- چكیده: چکیده باید با فونت ریزتر و در فضای محدودتر از متن اصلی مقاله آورده شود. چنان‌چه مقاله به زبان فارسی باشد، الزام است چکیدۀ انگلیسی آن نیز تهیه شود. در پایان چکیده، واژه‌های کلیدی قرار می‌گیرند که شامل حداقل پنج و حداکثر هفت مفهوم می‌باشد. شکل چکیده شامل اهمیت موضوع، سؤال و فرضیۀ اصلی، روش تحقیق و یافته‌های تحقیق در یک پاراگراف باشد.
۳- مقدمه: شکل مقدمه شامل؛ بیان مسأله، پیشینه، پرسش اصلی، فرضیه و روش تحقیق است.
۴- بدنۀ اصلی مقاله: متن اصلی مقاله در این بخش است. به صورت تقریبی ۸۰ درصد یک مقالۀ علمی-پژوهشی در بدنۀ اصلی مقاله می‌آید که در آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها نویسنده فرضیه خود را اثبات می‌کند. در صورتی که مقاله فرضیه نداشته باشد و به روش‌های دیگر باشد، بدنۀ اصلی به موضوع اساسی آن نوشته تعلق می‌گیرد. بدنۀ اصلی مقاله شامل دسته‌بندی موضوعات بر اساس شاخص‌ها می‌باشد که به‌صورت عنوان‌های فرعی می‌آید.
۵- نتیجه: عمده‌ترین قسمت مقاله بعد از تجزیه و تحلیل، مباحث مربوط به نتیجه، جمع‌بندی یا ملاحظات پایانی است. در این‌جا نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه‌ها (در صورتی که مقاله دارای فرضیه باشد) تجزیه و تحلیل داده‌ها جمع‌بندی می‌شود.
۶- فهرست منابع: در این بخش فهرست آن دسته از منابع و مآخذی ذکر می‌شوند که فقط در همین مقاله مورد استفاده قرار گرفته‌اند. فهرست منابع باید طبق حروف الفبا باشد.
نكته: روش منبع‌دهی باید درون‌متنی و به روش APA باشد.
دانشجویان عزیز می‌توانند جهت سهولت در استخراج مقاله و شیوۀ منبع‌نویسی در استخراج مقاله به فصل‌نامۀ دیپلوماسی و مطالعات بین‌المللی مراجعه نمایند.

برای معلومات بیشتر روی دکمه کلیک نماید.