رهنمود نگارش مقاله برای فصل‌نامۀ دیپلوماسی و مطالعات بین‌المللی

مقدمه
این رهنمود برای نگارش مقالات علمی و پژوهشی در فصل‌نامۀ دیپلوماسی و مطالعات بین‌المللی مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان تهیه شده است. از پژوهشگران و نویسندگان گرامی تقاضا می‌شود تا بر بیناد این رهنمود مقالات خود را بنگارند.
ساختار مقاله:
۱- عنوان دارای قید موضوع، مکان و زمان باشد؛
۲- نام نویسنده/نویسندگان و موقف علمی آن درج شده باشد؛
۳- مقاله دارای چکیده (مسأله، هدف، پرسش، فرضیه، روش، یافته‌ها، اهمیت/ کاربرد) و در۱۵۰ -۳۰۰ واژه نوشته شود؛
۴- واژگان کلیدی مقاله بین ۵ -۷ باشد؛
۵- مقدمه دارای این موارد (تعریف مسأله، پرسش، پیشینه، فرضیه، هدف، روش، سازمان‌دهی) باشد؛
۶- بدنۀ اصلی مقاله شامل بررسی شاخص‌ها و ارتباط آن‌ها باهم‌‌دیگر باشد؛
۷- نتیجه‌‌گیری که شامل چگونگی حل مسأله (یافته‌های پژوهش) باشد؛
۸- روش منبع‌‌نویسی به‌ صورت APA با استفاده از آثار علمی – پژوهشی معتبر باشد؛
۹- کل متن به‌ صورت میانگین ۷۰۰۰ – ۱۰۰۰۰ واژه باشد؛
۱۰- معادل نام‌ها و اصطلاحات تخصصی در پاورقی به زبان انگلیسی باشد؛
توجه! عنوان، نام نویسنده/نویسندگان، چکیده و کلیدواژه‌های مقالۀ خود را به زبان انگلیسی نیز پیوست مقاله به مرکز تحقیقات ارسال نماید.

محتوای مقاله:
۱- مقالۀ ارسالی در یکی از حوزه‌‌های مطالعات بین‌المللی باشد؛
۲- مقاله به‌صورت کل یک نگاه تازه به مسأله یا حل آن داشته باشد؛
۳- نویسنده/نویسندگان با روش پژوهش، اعتبار اطلاعات و داده‌های خود را در مقالۀ خود نشان دهد؛
۴- موضوع مقاله کارایی داشته باشد.
مکلفیت‌ها:
۱- مسئولیت محتوای مقاله به دوش نویسنده/نویسندگان است؛
۲- مرکز تحقیقات علمی در ویرایش ساختاری مقاله دست باز دارد؛
۳- مقالۀ فرستاده‌شده به مرکز تحقیقات مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان پیش از این چاپ نشده و یا برای چاپ ارسال نشده باشد؛
۴- فصل‌نامه حق پذیرش/عدم پذیرش مقالات فرستاده‌شده را دارد؛
۵- حق چاپ مجدد مقاله برای مرکز تحقیقات علمی و نویسنده محفوظ است؛
نویسندۀ گرامی سافت نوشتۀ خود را به ایمیل ‌آدرس (dis.Journal@uof.edu.af) بفرستد.
راهنمای نگارش مقاله بری فصل‌نامۀ دیپلوماسی و مطالعات بین‌المللی مرکز تحقیقات علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در جلسۀ ۱۰۷ مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۸توسط کمیتۀ تحقیقات علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی رسماً تأیید و تصویب شد.

برای معلومات بیشتر روی دکمه کلیک نماید.