د پوهنتون رئیس بیوګرافی

chancellor@zamzam.edu.af

+93-777-212-212

Building

د پوهنتون رئیس بیوگرافی

 

د زم زم پوهنتون رئیس ډاکټر شیرمحمد نقشبندي

 

ډېر ژر…