د علمی مرستیال بیوګرافی

info@zamzam.edu.af

+93-777-212-212

Building

د پوهنتون رئیس بیوگرافی

 

ډیر ژر…….