درآمدی بر قدرت ملی افغانستان

«قدرت های ملی» مجموعه‌ای از توانانی‌های مادی و معنوی است در قلمروی یک واحد جغرافایی- سیاسی به‌نام کشور یا دولت، و در واقع موقعیت هر کشور در نظام بین‌المللی و سلسله مراتب قدرت جهانی به میزان قدرت ملی آن در میان کشور ها بستگی دارد که این امر بر الکوی روابط خارجی کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و…تاثیر می گزارد از همین رو، سنجش  و اندازه گیری قدرت ملی کشور ها همواره از دغدغه های جغرافی دان های سیاسی، دانش‌مندان علوم سیاسی و روابط بین الملل محسوب شده و به ابداع روش ها و الگو های تک متغیره و چند متغیره محدود مباردت کرده اند؛ اما این متغیر ها هیچ گاهی منعکس کننده قدرت ملی جامع و فراگیر کشور ها نبوده اند

برای تولید قدرت ملی هر کشوری از ویژگی های خاص و منحصر به فرد از حیث عوامل و عناصر تشکیل دهنده قدرت بر خور دار  است اهمیت شناخت ای عوامل و عناصر منطبق با واقعیات در هر کشور و بر نامه ریزی برای بهره‌گیری از حد اکثر ظرفیت های هر عامل برای تولید قدرت ملی سبب شده تا دولت ها مراکز مطالعاتی ئ نهاد های استراتژیک را برای این موضوع تشکیل دهند و  در این راستا سرمایه گذاری نمایند بنابر این شناخت دقیق عناصر و ظرفیت های تولید قدرت با توجه به ویژگی ها خاص هر کشور یک ضرورت است

سرزمین تاریخی افغانستان به ویژه موقعیت جغرافیایی آن به عنوان ترکیبی از موقعیت ها چند گانه گذر گاهی حایل ژیوپلیتیکی، هیدروژیوپلیتیکی، هیدرواکونومی ژیو کالچری، ژیواکونومیکی و ژیو استراتیژیکی است که تر کیب موفیت های فوق وضعیتی ممتاز و حساس و در عین حال خطر ناک را ایجاد کرده است این و ضعیت از یک متضمن امنیت ثبات و توسعه اقتصادی است و اطرف دیگر دربردارنده ناامنی بی ثباتی و عقیم گزراند فرصت ها و ظرفیت هاست. لذا هدف از نگارش کتاب حاضر این است که با اگاهی و شناخت کامل از مولفه های قدرت افغانستان و موقعیت های این سرزمین و نقش آنها در قدرت ملی تهدیدها را به فرصت ها تبدیل نموده و نقشه راهی را برای مسوولان و سیاست مداران، دانشجویان و مراکز علمی ترسیم نماید تا بر اساس آن بر تدوین کلیه برنامه ها استراتژی ها و سیاست گذارها جهت دستیابی برای قدرت ملی برتر در منطقه اقدام نمایند. زیرا کسب قدرت و برتر برای کشور چیزی دور از ذهن و مسایل غریب نیست این واقعیت انکار ناپذیر است که اگر از درون یک حرکت جهش و رشدی بوجود آمد این رشد به یک کشور و یک ملت وزن، اعتبار، ارزش و ابهت می دهد. این کتاب از نظر سازمان دهی از یک مقدمه و شش فصل تشکیل شده است در فصل نخست تحت عنوان تعاریف کلیات و مفاهیم به مفهوم قدرت، تعاریف سطوح، کاربردها و سرچشمه های قدرت ملی انواع و ابعاد قدرت پرداخته می شود. فصل دوم به بررسی قدرت به نظریه های ژئوپلیتیک و جایگاه افغانستان در این نظریه ها شهرت دارد. فصل سوم به عوامل و منابع جغرافیایی قدرت ملی افغانستان نظر می اندازد. در فصل چهارم به عوامل قدرت ناشی از ساختار جمعیتی افغانستان می پردازد. در فصل پنجم عوامل قدرت ناشی از ساختار اقتصادی افغانستان بررسی می شود و در فصل ششم عواملی که در کاهش قدرت ملی افغانستان نقش دارند برشمرده می شوند و سپس نتیجه گیری نهایی خواهد امد.