تعهدنامۀ چاپ مقاله

اينجانب: ______________________________________

عنوان مقاله: _______________________________________________________________.

تعهد می‌نمايم که:

۱-اين مقاله در نتيجۀ فعاليت‌های تحقيقاتی اينجانب (و همکارانی که به ترتيب در زير قيد می‌شوند)، تهيه و تحرير شده است (و حقوق کليۀ افرادی که به نحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته‌اند رعايت شده است)و در آن هيچ‌گونه سرقت علمی صورت نگرفته است.

 ۲- اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به «فصل‌نامۀ دیپلوماسی و مطالعات بین‌المللی» ارسال شده است و تاکنون در هيچ نشريۀ ديگری چاپ نشده است.

۳ -حق چاپ مقاله برای اينجانب و بخش تحقيقات مؤسسۀ تحصيلات عالی افغانستان محفوظ است.

 ۴ -مسئوليت محتوای مقاله به عهده اينجانب بوده و آخرين نسخۀ مقاله را پس از اصلاح و ويراستاری توسط هيأت تحريریه مجله، مطالعه نموده و با چاپ آن موافق هستم.

 نام و نام خانوادگی نویسندۀ اصلی                            تاریخ                                            امضاء

 نام و نام خانوادگی نویسندۀ همکار                           تاریخ                                            امضاء

نویسندۀ محترم مقاله، امید است فرم را پس از تکمیل و امضاء نمودن به ایمیل (dis.journal@uof.edu.af)ارسال نمایید.

برای معلومات بیشتر روی دکمه کلیک نماید.